Rehistro Ng Negosyong Pamana

TUNGKOL SA REHISTRO NG NEGOSYONG PAMANA

Ang layunin ng Legacy Business Registry ay upang makilala na ang matagal, naglilingkod sa komunidad na mga negosyo ay maaaring maging mahalaga na pang-kulturang mga bagay na mahalaga sa Lunsod. Sa karagdagan, nilalayon ng Lunsod na maging isang kasangkapan ang Rehistro (Registry) para sa pagbibigay ng pang-edukasyon at pang-promo na tulong sa mga Pamanang Negosyo (Legacy Business) upang hikayatin ang kanilang patuloy na posibilidad na mabuhay at magtagumpay. Karapat-dapat na sumali sa mga Pondo ng Pagpapanatili sa Negosyong Pamana (Legacy Business Preservation Fund) ang mga Negosyo sa Rehistro ng Negosyong Pamana (Legacy Business Registry).


PAMANTAYAN NG PAGIGING DAPAT NG NEGOSYO

Isang negosyo na hinirang sa pamamagitan ng isang miyembro ng Board of Supervisors o ng Mayor na ang Negosyong Pamana (Legacy Business), at ang Small Business Commission, matapos ang isang may punang pagdinig, tinutukoy ang pagtugon sa sumusunod na pamantayan:

Businesses

 1. Pinamamahalaan sa San Francisco ng 30 taon o higit pa ang negosyo, na walang pahinga ang pagpapatakbo sa San Francisco ng lampas ng dalawang taon. Kung pinatatakbo sa San Francisco ang negosyo ng higit sa 20 taon ngunit mas mababa sa 30 taon ay maaaring matugunan pa rin ang pamantayang ito kung matatagpuan ng Small Business Commission na ang negosyo ay may makabuluhang kontribusyon sa kasaysayan o pagkakakilanlan ng isang partikular na lugar o komunidad at, kung hindi kasama sa Registry, ang negosyo ay haharap sa makabuluhang panganib ng pag-aalis.
 2. Nag-ambag ang negosyo sa kasaysayan ng kapitbahayan at/o ang pagkakakilanlan ng isang partikular na lugar o komunidad.
 3. Nakatuon ang negosyo sa pagpapanatili ng mga pisikal na katangian o mga tradisyon na tumutukoy sa negosyo, kabilang ang kasanayan, sa pagluluto, o mga anyo ng sining.

ANG PROSESO NG REHISTRASYON

Employees

Ang miyembro ng Board of Supervisors o ang Mayor ay magsusumite ng sulat ng nominasyon sa Opisina ng Maliit na Negosyo (Office of Small Business, OSB).

 1. Pagkatapos ng nominasyon ang Tagapamahala sa Programa ng Negosyong Pamana (Legacy Business Program Manager) ay makipag-ugnayan sa Kandidato at magbigay sa Kandidato ng Tagubilin ng Aplikasyon (Application Instructions) at Cover Sheet ng Aplikasyon.
 2. Isusumite ng Kandidato ang kumpletong aplikasyon sa Office of Small Business kasama ang non-refundable na bayad ng aplikasyon.
 3. Kapag natukoy nang kumpleto ang aplikasyon, iruruta ang aplikasyon sa Komisyon ng Makasaysayang Pagpapanatili (Historic Preservation Commission, HPC) para sa rekomendasyon ng pagkokonsultahan sa kung ang negosyo ay nakakatugon sa mga iniaatas ng pangalawang aytem sa ilalim ng Pamantayan ng Pagka-nararapat ng Negosyo (Business Eligibility Criteria).
 4. May 30 araw ang Komisyon ng Makasaysayang Pagpapanatili (Historic Preservation Commission, HPC) upang magbigay ng isang rekomendasyon ng pagkokonsultahan. Kung ang Historic Preservation Commission ay hindi nagbibigay ng rekomendasyon ng pagkokonsultahan sa loob ng 30 araw ng pagtanggap ng kahilingan, ituturing ito na isang rekomendasyon na nakatutugon sa lahat ng pangangailangan ng aytem #2 ng mga kinakailangan ng pagiging dapat ng negosyo. Ipagbibigay-alam ng kawani ng HPC sa Kandidato ang petsa ng pagdinig sa Makasaysayang Pagpapanatili.
 5. Pagkatapos sa pagsusuri ng HPC at puna ng aplikasyon, ang pangwakas na pagdinig ay naka-iskedyul sa Komisyon ng Maliit na Negosyo (Small Business Commission). Ipapa-alam ng Legacy Program Business Manager sa Kandidato ang petsa ng pagdinig sa Small Business Commission.
 6. Sa pagdinig na may puna ang publiko, ipapakita ng kandidato ang kanilang aplikasyon at makasaysayang salaysay sa Small Business Commission. Didinggin ng SBC ang pampublikong patotoo at tutukuyin kung ang negosyo ay nakakatugon sa pamantayan para sa rehistrasyon ng negosyong pamana. Pagkatapos ay boboto ang Komisyon kung patutunayan ang negosyo para sa Legacy Business Registry.
 7. Pagkatapos ng pag-apruba ng Small Business Commission ilalagay sa San Francisco Legacy Business Registry ang iminungkahing negosyo.

PAGSUMITE NG APLIKASYON

Employees

Kumpletuhin ang lahat ng mga seksyon ng aplikasyon

Binubuo ng mga sumusunod na mga seksyon ang aplikasyon:

 • 1) Impormasyon ng Negosyo at Aplikante;
 • 2) (Mga) lokasyon ng Negosyo;
 • 3) Pahayag ng Pagsisiwalat;
 • 4) Nakasulat na Pangkasaysayang Salaysay; at
 • 5) Suplementong Pangkasaysayang mga Dokumento (larawan, mga artikulo, at iba pa).

Ipadala ang Nakumpletong Aplikasyon at $50.00 Non-Refundable na Bayad Sa:

Office of Small Business
Attn: Legacy Business Registration Application
City Hall Room 110
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

Makakatanggap ka ng email na nagkukumpirma sa pagkatanggap ng iyong aplikasyon at follow-up na tugon sa loob ng dalawang linggo ng pagkatanggap ng aplikasyon.

 

Download


Resource Links


Information

If you have any of the questions or need assistance regarding the application requirements and process, please contact:

Office of Small Business
(415) 554-6481
LegacyBusiness@sfgov.org

Información

Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda acerca de los requisitos de la solicitud y el proceso, comuníquese:

Oficina de la pequeña empresa
(415) 554-6481
LegacyBusiness@sfgov.org

如需詳細資訊

如果您對於申請要求及程序有任何疑問或需要協助, 請聯繫:

小企業辦公室
(415) 554-6481
LegacyBusiness@sfgov.org

Impormasyon

Kung mayroon kang anumang mga tanong o kailangan ng tulong tungkol sa kinakailangan at proseso ng aplikasyon, mangyaring makipag-ugnay sa kawani ng:

Opisina ng Maliit na Negosyo
(415) 554-6481
LegacyBusiness@sfgov.org